2

Balssnesvassdraget

Mange husker at de fisket ørret i Balsnesvassdraget. Det var fine kulper og mye fisk for bare et par tiår tilbake. Er det mulig å få tilbake ei fin ørretelv midt i jordbruksslandskapet? 

Kort fortalt:
Balsnesvassdraget er Ørland kommunes eneste vassdrag med sjøvandrende laksefisk. Forvaltning av vassdraget har imidlertid vært tilnærmet fraværende og kunnskapsgrunnlaget lavt. Prosjektet er en videreføring av problemkartleggingen i Balsnesvassdraget i 2013, og er i 2014 gjennomført med sikte på å ivareta og styrke fiskebestandene i hele vassdraget, samt vurdere mulighetene for å reetablere sjøørret og laks på strekninger ved Rusasetvatnet. Prosjektet har synergi med det pågående restaureringsarbeidet med å hente tilbake Rusasetvatnet, som i lang tid har vært drenert og nedtappet. 

Prosjektet er initiert av Ørland kommune, der NINA ved Morten Andre Bergan ble forespurt om å gjennomføre de fiskebiologiske undersøkelsene i vassdraget. 

Problemer er kartlagt, og det foreligger nå en rapport som forteller hva som kan og bør gjøres.

Våren 2016 ble det lagt ut gytegrus i en strekning av elva. 

NINA rapport 1176 Balsnesvassdraget

 

_
_
_