1

Restaurering av myr

Pilotprosjekt for restaurering av myrer.

I 2015 valgte Miljødirektoratet ut 18 myrområder i åtte fylker i et pilotprosjekt for restaurering. De fleste myrene var høymyrer som tidligere var blitt grøftet. Målet er at myrene skal tilbakeføres så nær som mulig til sin opprinnelige tilstand.

Hammarmyra er ei stor nedbørdsmyr som ligger tett ved det store restaureringsprosjektet Rusasetvatnet. I oktober 2015 ble det tettet flere grøfter på myra.

Kort fortalt: Truet naturtype - Myr er en truet naturtype som det er viktig å ta vare på. De har flere viktige funksjoner som for eksempel vannrensning, flomdemping og karbonlagring. Bevare naturmangfoldet - Norge har svært stor variasjon i myrtyper, samtidig er flere av disse truet som følge av inngrep og endret arealbruk. Flere truede fuglearter, karplanter, insekter og moser har myr som levested.

Myra forsvinner - Norge har mistet om lag en tredel av myrarealet vi hadde for 80 år siden, hovedsakelig på grunn av grøfting til skogplanting, oppdyrking og andre formål som utbygging av boliger, veier og industriområder. Siden år 2000 har grøfting av myr stort sett opphørt, men annen omdisponering av myr skjer fortsatt.

_
_
_